Ako vybaviť ?

Navštívte obecný úrad, Veličná 162, kde sa nachádza matričný úrad obce. Vaše žiadosti Vám pomôže vybaviť matrikárka - p. Katarína Páltiková, v prípade otázok sa môžte s ňou skontaktovať na telefónnom čísle 043 588 22 01 alebo prostredníctvom elektronickej pošty - matrika@velicna.sk.

Matričný doklad na použitie v tuzemsku

Predložíte platný občiansky preukaz a zaplatíte správny poplatok.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch

Poplatky: 1,5 € / 45,189 Sk (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: Na počkanie
Opravný prostriedok: bez opravného prostriedku


Matričný doklad na použitie v zahraničí

Predložíte platný občiansky preukaz a zaplatíte správny poplatok.Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch

Poplatky: 1,5 € / 45,189 Sk (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: Na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa


Osvedčovanie fotokópií listín

Predložíte originál listiny a jej fotokópiu

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch
2. zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisoch na listinách

Poplatky: 1,5 € / 45,189 Sk (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 


Osvedčovanie podpisov

Predložíte Čestné vyhlásenie alebo vlastnú listinu na ktorej má byť osvedčený podpis, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch
2. zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisoch na listinách

Poplatky: 0,5 € / 15,063 Sk jeden podpis (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa
Osvedčenie podpisu na listine - 1,50 € / 45,18 Sk
 
Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Predložíte Vypísané oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode, sobášny list, občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode

Súvisiace predpisy:
1. zákon 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: do 30 dní
Opravný prostriedok: nepodáva sa
 
Rodný list

Predložíte
1. ak rodičia uzavreli manželstvo:
Otec dieťaťa predloží svoj a manželkin platný občiansky preukaz a sobášny list
2. ak sú rodičia slobodní:
Obidvaja rodičia predložia platný občiansky preukaz, rodné listy a spíše sa súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, prípadne súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva z príslušného okresného súdu
3. ak matka dieťaťa je rozvedená:
Obidvaja rodičia predložia platný občiansky preukaz, matka dieťaťa predloží právoplatné rozhodnutie o rozvode
4. ak matka dieťaťa je vdova:
Obidvaja rodičia predložia platný občiansky preukaz, matka dieťaťa predloží úmrtný list
5. ak matka dieťaťa je neplnoletá :
Matka dieťaťa predloží platný občiansky preukaz

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa
Rodný list - duplikát
Poplatok - 5 €
 
Úmrtný list
Postup pri vybavovaní úmrtia

Predložíte listy o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zomretého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

Úmrtný list - duplikát

Predložíte občiansky preukaz občana, ktorý žiada duplikát a dátum úmrtia zomretého

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov
3. zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch

Poplatky: 1,5 € / 45,189 Sk (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa
Poplatky: 5 € / 150,63 Sk (konverzný kurz: 30,126)
 
Uzavretie manželstva (jeden zo snúbencov je cudzinec)
 
Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz, cestovný pas (cudzinec), rodné listy a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (cudzinec).Cudzojazyčné doklady preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka.
Doklady prísť vopred prekonzultovať s matrikárkou.
Predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov
3. zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisoch o správnych poplatkoch

Poplatky: 66 € / 1 988,316 Sk (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa

Uzavretie manželstva (neplnoletý snúbenec)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), platné občianske preukazy, rodné listy, a právoplatné rozhodnutie Okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa


Uzavretie manželstva (rozvedení alebo vdovci)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva (vyzdvihnú si ju na matričnom úrade), občianske preukazy, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list (vdovec)

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa


Uzavretie manželstva (slobodní s trvalým pobytom mimo Veličnej)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy a zmocnenie na uzavretie manželstva (z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov)

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa


Uzavretie manželstva (slobodní s trvalým pobytom vo Veličnej)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy. Snúbenci musia žiadosť podpísať pred matrikárkou.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa


Zápis do osobitnej matriky (narodenie dieťaťa)

Snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, platné občianske preukazy , rodné listy. Snúbenci musia žiadosť podpísať pred matrikárkou.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: na počkanie
Opravný prostriedok: nepodáva sa
 
Zápis do osobitnej matriky (úmrtie v cudzine)

Predložíte cudzojazyčný doklad (úmrtný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o úmrtí. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP.Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
Opravný prostriedok: nepodáva sa
 
Zápis do osobitnej matriky (uzavretie manželstva v cudzine)

Predložíte cudzojazyčný doklad /sobášny list/, súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o uzavretí manželstva. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
Opravný prostriedok: nepodáva sa
 
Zápis do osobitnej matriky (narodenie)

Predložíte cudzojazyčný doklad (rodný list), súdnym tlmočníkom preložený do slovenského jazyka (vyššie overenie + zápis pred podaním prekonzultovať s matrikárkou) - zápis o narodení. Fotokópia OP (nemusí byť overená), OP alebo CP. Uvedené doklady zasiela do odobitnej matriky matrikárka.

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
2. vyhláška MV SR č. 302/1994 Z .z. v znení neskorších predpisov

Poplatky: bez správneho poplatku
Lehota na vybavenie: 2 - 3 dni
Opravný prostriedok: nepodáva sa


Žiadosť o odpis, výpis z registra trestov

Predložíte vypísanú žiadosť o odpis alebo výpis (vyzdvihnete si ju na matričnom úrade), platný občiansky preukaz

Súvisiace predpisy:
1. zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov

Poplatky: kolok v hodnote 4 € / 120,50 Sk je potrebné priniesť (1,5 € / 45,189 Sk zaplatíte na matričnom úrade) (konverzný kurz : 30,1260 Sk)
Lehota na vybavenie: žiadosť sa poštou odosiela na Register trestov GP SR BA
Na počkanie Vás vybavia: Okresná prokuratúra Ružomberok, ul. Dončova 8
Opravný prostriedok: nepodáva sa

 

KontaktKontaktné informácie

  • Adresa: Obecný úrad - Veličná 162
  • Telefón: 0911 756 977, 043/588 22 01
  • Fax: 043 588 22 70
  • Email: obec@velicna.sk