SPRÁVNE POPLATKY

Sadzby a správne poplatky platné od 01.01.2013

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Položka 2

Osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny v slovenskom jazyku za každú stranu .... 1,50 eur

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ............. 1,50 eur

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby .............. 5, 00 eur

RYBÁRSKE LÍSTKY

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 1. a) týždenný............................................................................................................ 1,50 eur
 2. b) mesačný............................................................................................................. 3,00 eur
 3. c) ročný.................................................................................................................. 7,00 eur
 4. d) trojročný........................................................................................................... 17,00 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl

študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením

rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na

úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci

Slovenského rybárskeho zväzu, ich zástupcovia a osoby ustanovene ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na

pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a

vlády Slovenskej republiky.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodene osoby do pätnásť rokov.

POPLATKY K ÚZEMNÉMU KONANIU

Položka 59

 1. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
 2. pre fyzickú osobu................................................................................................. 40 eur
 3. pre právnickú osobu........................................................................................... 100 eur
 4. b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby......................... 20 eur

 

Oslobodenie

     Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú

sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom),

osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzea, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom

je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát

alebo vyšší územný celok.

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územne konanie zlúčene so stavebným konaním a vydáva sa jedno

rozhodnutie.

 1. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa

písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí

okrem prípojok.

POPLATKY K STAVEBNÉMU KONANIU

Položka 60

Žiadosť o stavebne povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na

zmeny týchto stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 1. a) stavby na bývanie
 2. na stavbu rodinného domu …............................................................................ 50 eur
 3. na stavbu bytového domu ….............................................................................200 eur
 4. b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačne domy alebo na zmeny dokončených

stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2............................................................... 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2................................................................... 50 eur
 3. c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebne povolenie
 4. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu........................................ 35 eur
 5. bytových domov................................................................................................. 100 eur
 6. d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov, alebo stavieb

na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami................................................................ 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................... 30 eur
 3. na vodne stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka....................................................................................................................... 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviska........................................................................... 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady.......................................................................................................................... 30 eur
 6. e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 7. garáže s jedným alebo dvoma miestami................................................................. 50 eur
 8. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................................................... 50 eur
 9. na vodne stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka........................................................................................................................ 50 eur
 10. na spevnene plochy a parkoviska............................................................................ 50 eur
 11. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady........................................................................................................................... 50 eur
 12. f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb

pred dokončením podľa písmen d) a e)....................................................................... 20 eur

 1. g) na ostatne neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb

pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane................................................................................................ 100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane..................................................................... 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane................................................................... 400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane................................................................ 600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane........................................................... 800 eur

nad 10 000 000 eur................................................................................................. 1 000 eur

 1. h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa

vydáva samostatne stavebne povolenie na stavby....................................................... 50 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie

sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky:

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný

poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písmena

 1. a) a b)).
 2. Hotelov a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytovú výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatne stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebne úrady, špeciálne stavebnú úrady,

vojenské a iné stavebne úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

 1. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 2. právnickú osobu................................................................................................. 100 eur
 3. fyzickú osobu....................................................................................................... 30 eur
 4. b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
 5. právnickú osobu................................................................................................... 50 eur
 6. fyzickú osobu....................................................................................................... 20 eur
 7. c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných uprav a udržiavacích prác pre
 8. právnickú osobu................................................................................................... 30 eur
 9. fyzickú osobu....................................................................................................... 10 eur
 10. d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia......................................................... 80 eur
 11. e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala

pôvodná dokumentácia stavby ................................................................................ 10 eur

 1. f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ................ 30 eur
 2. g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby........................................... 10 eur

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976

bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočne povolenie zmeny

stavby …............................................................ trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62

 1. a) Žiadosť o povolenie
 2. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

podľa položky 60 …................................................................................................ 30 eur

 1. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

pre právnickú osobu................................................................................................ 50 eur

pre fyzickú osobu.................................................................................................... 20 eur

 1. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane..................................................................................................... 60 eur

od 15 m2 do 40 m2 vrátane................................................................................... 200 eur

nad 40 m2.............................................................................................................. 430 eur

 1. terénnych uprav pre

právnickú osobu .................................................................................................... 100 eur

fyzickú osobu …...................................................................................................... 20 eur

 1. b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ............................................................. 100 eur
 2. c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia............................................ 20 eur

 

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodene označenie prevádzky

vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 1. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 1. a) na stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb na bývanie
 2. rodinný dom …...................................................................................................... 35 eur
 3. bytový dom …...................................................................................................... 120 eur
 4. b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačne domy alebo na zmeny

dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane.................................................... 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2...........................................…...................... 50 eur
 3. c) na stavebne úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 4. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .......................................... 25 eur
 5. bytový dom ............................................................................................................ 50 eur
 6. d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb

na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ................................................................ 20 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................................................... 20 eur
 3. na vodne stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …................................................................ 20 eur

 1. na spevnene plochy a parkoviska …........................................................................ 20 eur
 2. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,

napr. letné kuchyne, bazény, sklady …......................................................................... 20 eur

 1. e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 2. garáže s jedným alebo dvoma miestami …............................................................ 30 eur
 3. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …............................................... 30 eur
 4. na vodne stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2,

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …................................................................ 30 eur

 1. na spevnene plochy a parkoviska …........................................................................ 30 eur
 2. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady …................................ 30 eur
 3. f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e).............................................. 20 eur
 4. g) na ostatne neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom

rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ….............................................................................................. 60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane …................................................................. 120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane …............................................................... 250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …............................................................ 400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane …....................................................... 530 eur

nad 10 000 000 eur …................................................................................................ 660 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie

sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky

je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky:

 1. Ak kolaudačne rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný

poplatok za všetky samostatne objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok

(písmena a) a b)).

 1. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 2. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatne stavby.
 3. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačne rozhodnutia stavebne úrady, špeciálne stavebné

úrady, vojenské a iné stavebne úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

 1. c) miestnych komunikácii ........................................................................................... 80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto

položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok

až na päťnásobok.

 

Položka 142

 1. a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eur
 2. b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka ............................................................................................... 1,50 eur

 

Položka 160

Vyrub stromov podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne

 1. a) fyzická osoba ….......................................................................................................10 eur
 2. b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí

s podanou žiadosťou …...............................................................................................100 eur

 

Položka 162, ktorá sa dopĺňa o písm. t) až aa)

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 1. t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ....5 eur
 2. u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia..........5 eur
 3. v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ….........5 eur

w)Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch

znečisťovania ovzdušia ...................................................................................................5 eur

 1. x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ..5 eur
 2. y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ...................... 5 eur
 3. z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ..... 5 eur
 4. aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia,

na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému

konaniu ..........................................................................................................................30 eur

KontaktKontaktné informácie

 • Adresa: Obecný úrad - Veličná 162
 • Telefón: 0911 756 977, 043/588 22 01
 • Fax: 043 588 22 70
 • Email: obec@velicna.sk