OBECNÉ NOVINY

Obecné noviny "Naša Veličná" je štvrťročník obce Veličná. Noviny sú nepredajné.

Vydáva: Obecný úrad Veličná, IČO: 00314960

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad Veličná 162, 027 54  Veličná

e-mail: obec@velicna, starosta@velicna.sk

tel: 043/588 22 01

Registrované MK SR: EV 5114/15

Redakčná rada: Ing. Daniel Laura, Ing. Ján Šuvada, RNDr. Peter Ištván