Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Chov a výcvik psov

Chov psov, evidencia a výcvik

Obec Veličná v záujme zlepšenia podmienok spôsobu života občanov obce, nerušeného užívania spoločných priestorov, uplatňovania občianskeho spolunažívania, udržiavania komunálnej hygieny na verejných priestranstvách, zamedzeniu šireniu chorôb prenosných zo psov na ľudí ako i ochrany zdravia psov, vydáva v súlade s § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. a zákona č. 282/02 Z.z toto všeobecné záväzné nariadenie.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VELIČNÁ O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV č. 4/2008

VZN  č. 4/2008 bolo prijaté Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veličnej č.
173/2008 dňa 11.12.2008. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť 1.1.2009.
Dňom 1.4.2010 vstúpil do platnosti zákon 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 282/2002 Z.z.

Čl. I

Chovať psov na území obce Veličná je možné, ak sú zabezpečené vhodné chovateľské
podmienky, ak sú chované zodpovednou osobou a nezapríčiňujú porušovania zásad
spolunažívania.

Čl. II

VYMEDZENIE POJMOV
1. Zvláštny pes
a.) používaný súkromnými bezpečnostnými službami
b.) používaný horskou službou
c.) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach, pri plnení úloh CO
d.) poľovný pes
e.) vodiaci pes
f.) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného poriadku
2. Nebezpečný pes
- je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužíl v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
3. Voľný pohyb psa
- je pohyb psa bez vôdzky (vodítka) mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá
ho vedie
4. Držiteľ psa
- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa
5. Zodpovedná osoba
- osoba, ktorá vedie psa alebo vykonáva nad psom dohľad
6. Týranie psa
- je stav, ktorý spôsobuje zvieraťu utrpenie
7. Intravilán obce
- je súvislé zastavané územie obce ohraničené v mapových podkladoch katastrálneho
územia
8. Verejné priestranstvo
- plocha v intraviláne obce určená svojim stavebno-technickým usporiadaním pre
používanie občanmi (námestie, komunikácie, trávne plochy, ihriská, parky a pod./

Čl. III

EVIDENCIA PSOV
1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencii v lehote do 30dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu psov vedie príslušná obec
3. Do evidencie sa zapisuje
a.) evidenčné číslo psa (na štítku)
b.) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psov ak ho pes má
c.) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
d.) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov v ktorom sa pes zdržiava, ak
je mimo miesta trvalého pobytu držiteľa psa
e.) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaným, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
f.) úhyn psa
g.) strata psa

4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má
byť pes evidovaný
5. Pri zápise psa do evidencie obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku. Na známke
sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je v evidencii a údaj o tom, či je pes
nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Prvá známka je
bezplatná.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný nahlásiť do 14 dní od zistenia na obecný úrad. Obec vydá
držiteľom psa za úhradu v sume 1,33€ náhradnú evidenčnú známku.

Čl. IV.

VODENIE PSA
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba plne spôsobilá na právne úkony na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok
3. Za psa vždy zodpovená držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo osoba, ktorá
vykonávala nad ním dohľad
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno a priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný oznámiť obci, kde je pes evidovaný
5. Je zakázany vodiť psa na detské ihriská, športoviská, parky a plochy verejnej zelene
(areál gazdinskej školy, farské záhrady a pod.)
6. Voľný pohyb psov je zakázaný v celom intraviláne obce
7. Je zakázané vstupovať so psom do obchodov, pohostinstiev, reštaurácie, úradov, PD,
Urbár, kultúrnych zariadení a pod.

Čl. V

ZNEČISŤOVANIE VREJNÝCH PRIESTRANSTIEVI
1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, musí byť vybavený lopatkou a sáčkom na
odstránenie výkalov
2. Ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný
bezprostredne výkaly odstrániť.

Čl. VI

PRIESTUPKY
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a.) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b.) neprihlási psa do evidencie,
c.) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. IV, ods. 1
a 2,
d.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane § 24 a 25
Trestného zákona,
e.) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f.) nezabráni voľného pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:
a.) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b.) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c.) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol zám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane podľa § 24 a 25
Trestného zákona,
d.) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e.) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f.) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorým pes znečistil verejné priestranstvo.

3. Za priestupok podľa
a.) ods. 1 a ods. 2 písm. a.) až c.) možno uložiť pokutu do 165€
b.) ods. 2 písm. d.) až f.) možno uložiť pokutu do 65€.

4. Priestupky podľa zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov prejednáva obec.

5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
(zákon 372/1990 Zb.)

6. Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce.

Čl. VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tieto zmeny VZN Obce Veličná č. 4/2008 o podmienkach držania psov boli schválené
Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veličnej č. 128/2012 zo dňa 31.05.2012.
Návrh na zmenu VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 19.04.2012 do 05.05.2012.
VZN nadobúda účinnosť od 01.06.2012.

Vo Veličnej, dňa 31.05.2012 JUDr. Anton Bukna
starosta obce
 


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka