Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cintoríny


cintoriny.jpg

V obci Veličná sa  nahádzajú tri cintoríny: po jednom v centrálnej časti obce a miestnej časti Revišné. Tretí cintorín je židovský. 
 

PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK   POHREBISKA
 

Článok 1
Predmet úpravy

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska v Obci Veličná. Vzťahuje sa na prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, poskytovateľov služieb na pohrebiskách, návštevníkov pohrebiska, fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú pozostalých.

Článok 2
    Prevádzkovateľ  pohrebiska

Pohrebisko prevádzkuje Obec Veličná, Veličná č. 162,   027 54  Veličná,  IČO: 00314960  (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Článok 3
  Rozsah poskytovaných služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby:
vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom pohrebu) v obradnej sieni.

Článok 4
Správa pohrebiska 

1) Prevádzkovateľ zabezpečuje:

 • správu pohrebiska, funkčnosť a úpravu obradnej siene,
 • vykonávanie občianskych smútočných obradov.


Občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.

Článok  5
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

Prevádzkovateľ na pohrebisku poskytuje služby:

 • vykonávanie exhumácie,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 • správu pohrebiska,
 • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 • zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
 • dodávku vody.
   

Článok  6
Užívanie hrobového miesta 

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov. Nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.

Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu, osoba poverená prevádzkovateľom pohrebiska určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.

 • jeden hrob pre dospelého a dieťa staršie ako 12 rokov jama v rozmere 200x80 cm po osadení náhrobného kameňa max. 240x120 cm (dĺžka x šírka).
 • dvojhrob (dve hrobové miesta) po osadení náhrobného kameňa max. 240x200 cm
 • trojhrob (tri hrobové miesta) po osadení náhrobného kameňa max. 240x 280 cm
 • štvorhrob (štyri hrobové miesta) po osadení náhrobného kameňa max. 240x360 cm
 • jednohrob pre dieťa mladšie ako 12 rokov a dĺžky do 150 cm po osadení náhrobného kameňa max. 200x80 cm
 • rozmery urnového miesta na uloženie so spopolnenými pozostatkami zosnulého o rozmere max. 90 x 90 cm.

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá trvá najmenej 10 rokov.

Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí jednorázovo prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody).

Za dočasné užívanie urnového miesta nájomca platí jednorázovo prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody).

Článok 7
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

 • Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov v pohrebisku.
 • Pred smútočným obradom v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu pripraviť smútočnú obradnú sieň v Kultúrnom dome vo Veličnej.
 • Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich spílenia zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby.
 • Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takéto hroby sa nemá kto starať. O tom, kto bol osobou významného kultúrneho a spoločenského života rozhodne OZ.
 • Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebiska.
 • Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko.
 • Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
 • Zabezpečiť pre osoby, vykonávajúce činnosti, súvisiace s prevádzkou pohrebiska, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • Vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
 • Vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
   

Článok  8
Povinnosti nájomcu hrobového miesta 

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:

 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 • udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 • písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve, d) udržiavať poriadok na pohrebisku,
 • ukladať odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby na to určenej pre pohrebisko,
 • platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta,
 • stavebný odpad, ktorý vznikne z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta (budovanie obruby, pomníka, hrobky atď.) odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady, nie však do zberných nádob umiestnených na pohrebisku.

2) Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje: 

 • vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
 • umiestňovať lavičku na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
 • vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
 • fajčiť na pohrebisku,
 • odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
 • vodiť psa na pohrebisko,
 • robiť hluk na pohrebisku,
 • neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.


Článok  9
Povinnosti návštevníka pohrebiska

1) Návštevník pohrebiska je povinný:

 • zachovávať dôstojnosť pohrebiska,
 • na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,
 • dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.

2) Návštevníkovi pohrebiska sa zakazuje: 

 • vojsť motorovým vozidlom alebo motocyklom na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
 • jazdiť na bicykli, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch,
 • fajčiť, požívať alkoholické nápoje, iné návykové látky na pohrebisku,
 • odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
 • vodiť psa na pohrebisko,
 • robiť hluk na pohrebisku,
 • neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.


Článok 10
Prístup pohrebiska verejnosti

Pohrebisko je prístupné verejnosti 24 hodín denne.

Článok  11
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

Na pohrebisku sa pochováva uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom pohrebiska. Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky sa môžu do toho istého hrobu uložiť, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku.

Článok  12
Dĺžka tlecej doby

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu. 

Článok 13
Spôsob vedenia evidencie

Prevádzkovateľ vedie evidenciu pohrebiska v zaviazanej knihe a elektronicky.

Evidencia pohrebiska sa člení na:

a) evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
 • dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
 • záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
 • meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
 • dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,
 • údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
 • skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
 • údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
 •  

b) evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:

 • zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, - zrušení pohrebiska.


Článok  14
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska najmenej jeden deň pred vstupom na pohrebisko deň vstupu na pohrebisko a rozsah vykonania pohrebnej služby na pohrebisku.

Článok  15
Spôsob nakladania s odpadmi

Nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska ukladá odpad z hrobového miesta do zberných nádob na to určených pre pohrebisko.

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zbernú nádobu, ktorú vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce Veličná. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá obec.

Článok  16
Priestupky

Priestupky sú upravené zákonom č. 131/2010 Z.z.

Článok 17
Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

Odborné usmernenie na prevádzkovanie pohrebiska je zabezpečené prostredníctvom
Technických služieb Dolný Kubín – prevádzka pohrebných služieb

Článok  18
Záverečné ustanovenia

1) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Veličná, 
dňa  20.06.2016.

2) Nadobudnutím účinnosti tohto prevádzkového poriadku pohrebiska sa ruší  Prevádzkový poriadok  pohrebiska zo dňa 30.10.2008.

3) Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebiska neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve s platnými právnymi predpismi

 

Počet prítomných poslancov OZ celkom:                  6

Hlasovalo za prijatie VZN:                                         5

Proti prijatiu hlasovalo:                                              0

Zdržalo sa:                                                                1

Vyvesené na úradnej tabuli na pripomienkovanie:    27.05.2016

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení :                01.07.2016

Na internetovej stránke obce:                                    27.05.2016

Zvesené z úradnej tabule:                                         19.06.2016

Účinnosť nadobúda:                                                  20.06.2016

Právoplatnosť nadobúda:                                          20.06.2016

 

                                                                              Ing. Daniel Laura

                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

text a fotky o židovskom zilina-gallery.sk/picture.php?/27063/category/2072

Asi 600 metrov od námestia, na začiatku dolinky do lesa, je postavený židovský cintorín. Po období holokaustu chátral, macevy z kvalitnejšieho materiálu boli rozkradnuté a mnohé poškodené. Posledné hroby sú z medzivojnového obdobia. V roku 2010 bol cintorín zahraničným investorom rekonštruovaný, boli odstránené náletové dreviny, časť macev bola vztýčená a opravená. Po celej svojej dĺžke je ohradený betónovými panelmi. Cintorín je pre verejnosť uzatvorený

 

 


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka