Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

Sadzobník prenájmu obecných priestorov
PriestorAkciaCena za prenájom
Sála Kultúrny dom/1 deňrodinné posedenie, oslava01. 05. - 30. 09. = 35,00 €
Sála Kultúrny dom/1 deňrodinné posedenie, oslava01. 10. - 30. 04. = 50,00 €
Sála Kultúrny dom/1 deňsvadba, diskotéka01. 05. - 30. 09. = 100,00 €
Sála Kultúrny dom/1 deňsvadba, diskotéka01. 10. - 30. 04. = 120,00 €
Sála Kultúrny dom/1 deňkar25,00 €
Sála Kultúrny dom/1 deňreklamná ukážka50,00 €
Sála Kultúrny dom/1 deňvýpredaj, burza100,00 €
Gulášovisko/1 deň občania mimo Veličnej35,00 €
Gulášovisko/1 deň občania Veličnej20,00 €
Multifunkčné ihrisko/1 h.občania mimo Veličnej10,00 €
Multifunkčné ihrisko/1 h.občania Veličnej5,00 €
Multifunkčné ihrisko/1 h.deti, mladí do 18 rokovzadarmo
Prenájom hnuteľného majetku obce
Výsuvný rebrík10,00 € / 1 deň 
Prívesný vozík za osobný automobil5,00 € / 1 h. 
Zapožičanie stolov2,00 € / 1 ks / 1 deň 
Zapožičanie záhradnej súpravy ( 1 stôl+2lavice)3,00 € / 1 deň 
Zapožičanie stanov3,00 € / 1 deň 

Sadzby a správne poplatky platné od 01.01.2018

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV 

Položka 2

Osvedčenie odpisu (fotokópie) listiny v slovenskom jazyku za každú stranu ..... 2 eur
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .............2 eur

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby .................... 5,00 eur

RYBÁRSKE LÍSTKY

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný.......................................................................................................... 1,50 eur
b) mesačný.......................................................................................................... 3,00 eur
c) ročný................................................................................................. .............. 7,00 eur
d) trojročný......................................................................................................... 17,00 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením
rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, ich zástupcovia a osoby ustanovene ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodene osoby do pätnásť rokov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATKY K ÚZEMNÉMU KONANIU

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

pre fyzickú osobu................................................................................................. 40 eur
pre právnickú osobu........................................................................................... 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby............. 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom), osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzea, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územne konanie zlúčene so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATKY K STAVEBNÉMU KONANIU

Položka 60

Žiadosť o stavebne povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) stavby na bývanie

na stavbu rodinného domu …...........................................................................       50 eur
na stavbu bytového domu ….............................................................................    200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačne domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2............................................................... 25 eur
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2................................................................... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebne povolenie

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu......................................    .. 35 eur
bytových domov.................................................................................................    100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov, alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

-garáže s jedným alebo dvoma miestami.......................................................... ... 30 eur
-na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................................................. 30 eur
-na vodne stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka....................................................................................................... ......... 30 eur
-na spevnené plochy a parkoviska........................................................................ 30 eur
-na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady.................................................................................................................... 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
-garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................. 50 eur
-na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................. 50 eur
-na vodne stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka................................................................................................................  50 eur
-na spevnene plochy a parkoviska....................................................................... 50 eur
-na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky,sklady .................................. 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  20 eur

g) na ostatne neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb

-pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane..................................................... .................................. 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane............................................................. 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane.................. ........................................ 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane............. .......................................... 600 eur 
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane................................................... 800 eur
nad 10 000 000 eur.................................................................... ..................... 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatne stavebne povolenie stavby................................................................................ 50 eur

Poznámky:

Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písmena a) a b)).

Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytovú výstavba.

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatne stavby.

Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebne úrady, špeciálne stavebnú úrady, vojenské a iné stavebne úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

právnickú osobu.................................................................................................. 100 eur
fyzickú osobu........................................................................................................ 30 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

právnickú osobu..................................................................................................   50 eur
fyzickú osobu......................................................................................................   20 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných uprav a udržiavacích prác pre

právnickú osobu..................................................................................................  30 eur
fyzickú osobu......................................................................................................  10 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia.....................................................80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby................................................................................................................. 10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ...........30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby......................... ............ 10 eur

Položka 61

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočne povolenie zmeny
stavby
…............................................... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

-na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
podľa položky 60 …............................................................................................... 30 eur

-na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

pre právnickú osobu............................................................................................... 50 eur
pre fyzickú osobu................................................................................................... 20 eur

-informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m2 vrátane................................................................................................... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane................................................................................. 200 eur
nad 40 m2............................................................................................................ 430 eur
terénnych uprav pre
právnickú osobu .................................................................................................. 100 eur
fyzickú osobu …..................................................................................................... 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ......................................................... 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia...................................... 20 eur

Oslobodenie

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodene označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb na bývanie

rodinný dom …..................................................................................................... 35 eur
bytový dom …..................................................................................................... 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačne domy alebo na zmeny

dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane................................................. 25 eur
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2...........................................…................... 50 eur

c) na stavebne úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .......................................... 25 eur
bytový dom ........................................................................................................... 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb

na individuálnu rekreáciu

-garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................. 20 eur
-na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................... 20 eur
-na vodne stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
..................................................................….......................................................... 20 eur
-na spevnene plochy a parkoviska ….................................................................... 20 eur
-na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,napr. letné kuchyne, bazény, sklady
......................................................... …............................................................ .... 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

.garáže s jedným alebo dvoma miestami …....................................................  . ... 30 eur
.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …............................................... 30 eur
na vodne stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
..................................................................….......................................................... 30 eur
-na spevnene plochy a parkoviska …..................................................................... 30 eur
-na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady …................................ 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)................................... 20 eur

g) na ostatne neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane …........................................................................................ 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane …........................................................... 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane …......................................................... 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …...................................................... 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane …................................................. 530 eur
nad 10 000 000 eur ….......................................................................................... 660 eur

Poznámky:

Ak kolaudačne rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatne objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písmena a) a b)).

Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatne stavby.

Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačne rozhodnutia stavebne úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebne úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

c) miestnych komunikácii ....................................................................................... 80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriac. roľníka do evidencie

..............................................................................................................................6,50 eur

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka ................................................................................... 1,50 eur

Položka 160

Vyrub stromov podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne

a) fyzická osoba …................................................................................................  10 eur

b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou …..............................................................................100 eur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka 162, ktorá sa dopĺňa o písm. t) až aa)

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5 eur

u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia......5 eur

v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ….....5 eur

w)Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch

znečisťovania ovzdušia .......................................................................................... ..5 eur

x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťov. ovzdušia....5 eur

y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ................. 5 eur

z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách. 5 eur

aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu .................................................................................................................. 30 eur


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka