Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zabíjanie zvierat

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - informácia pre chovateľov

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti možno hovädzí dobytok a ošípané zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak:

(1) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred. Domácu zabíjačku možno nahlásiť:

 • telefonicky na číslo 5820930 - v pracovné dni v čase od 700 hod. do 1500 hod.
 • osobne na sekretariáte RVPS Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín v pracovných dňoch od 800 hod. do 1500 hod.
 • e-mailom na rvsdko@svssr.sk
 • faxom na číslo 5820931
   

Pri nahlasovaní je potrebné uviesť nasledovné údaje: .

 • plánovaný dátum a čas domácej zabíjačky,
 • meno a adresu chovateľa, kde sa vykonáva zabíjačka,
 • kontakt - telefónne číslo chovateľa,
 • registračné číslo chovu podľa CEHZ - (pri HD bezpodmienečne v každom prípade)
 • dentifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) - (pri HD bezpodmienečne v každom prípade)
 • počet porážaných zvierat

Zabíjané zvieratá musia byť označené, evidované v CEHZ a domáca zabíjačka chovateľom nahlásená do CEHZ.

(2) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania

 • zabíjanie môže vykonať len osoba spôsobilá na výkon takejto činnosti.


(3) boli v prípade hovädzieho dobytka dodržané požiadavky na vyšetrenie BSE (bovinná spongiformná encefalopátia). V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 musia byť v rámci monitoringu BSE odobraté úradné vzorky

 • od všetkých zdravých zvierat zabitých u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu vo veku nad 30 mesiacov,
 • od všetkých naliehavo zabitých zvierat u chovateľa určených na súkromnú domácu spotrebu vo veku nad 24 mesiacov,
 • od všetkých uhynutých alebo utratených chorých zvierat vo veku nad 24 mesiacov.
 • Vzorky môže odobrať iba úradný veterinárny lekár RVPS, alebo príslušný súkromný veterinárny lekár poverený výkonom tejto činnosti, pričom odber vzoriek a ich vyšetrenie je hradené zo štátnych prostriedkov.
 • Do oznámenia výsledku vyšetrenia vzoriek na BSE sa nesmie mäso a orgány zvierat zabitých na súkromnú domácu spotrebu použiť na konzum a ani premiestňovať. Musí byť uskladnené v zmrazenom stave alebo chladené pri teplote od +1 do + 4 °C. V prípade potvrdenia BSE musia byť všetky časti daného zvieraťa k dispozícii na neškodné odstránenie v kafilerickom zariadení.


(4) boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP). Spôsob nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu.

1. ŽVP kategórie 1 - pri zabíjaní hovädzieho dobytka vzniká špecifikovaný rizikový
materiál (SRM), ktorého množstvo a zloženie závisí od veku zabitého zvieraťa a je to:

 • u hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov - lebka okrem sánky, vrátane mozgu a očí a miecha; 
 • u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov - chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov krčných, hrudných a driekových stavcov a stredného krížového hrebeňa a krídiel krížovej kosti, ale vrátane ganglií zadných koreňov;
 • u hovädzieho dobytka v každom veku - mandle, črevá od dvanástorníka po konečník a mezentérium;
 • celé telo v prípade uhynutého HD;
 • celé telo v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na BSE 

ŽVP kategórie 1 možno likvidovať:

 • len v kafilérii

Pri manipulácii so ŠRM je potrebné používať ochranné pracovné pomôcky.

2. ŽVP kategórie 2

 • obsah tráviaceho traktu, vrátane obsahu predžalúdkov;
 • nevyprázdnené predžalúdky;
 • patologicky zmenené časti tela; 

ŽVP kategórie 2 možno likvidovať:

 • v kafilérii
 • zapracovaním do pôdy alebo hnoja, len ak ide o obsah tráviaceho traktu.


3. ŽVP kategórie 3

 • kosti, šľachy, koža, mäso, chrupavky;
 • vnútorné orgány, okrem uvedených v kategórii 1
 • krv HD zo zvierat mladších ako 30 mesiacov a zo zvierat s negatívnym výsledkom vyšetrenia na BSE

ŽVP kategórie 3 možno likvidovať:

 • v kafilérii alebo
 • použiť ako krmivo (okrem krvi) pre vlastné spoločenské zvieratá (psy a mačky).


Náklady spojené s neškodným odstránením ŽVP hradí chovateľ.

(5) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané. Odber vzoriek u ošípaných na pôvodcu zoonózy Trichinella spiralis toho času nie je povinný, avšak na požiadanie chovateľa vyšetrenie zabezpečí Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín.

RVPS Dolný Kubín priebežne kontroluje

 • evidenciu DZ v CEHZ
 • vyšetrenie BSE
 • doklady o likvidácii ŠRM , ktoré vydá kafilerické zariadenie potrebné uschovať najmenej po dobu 2 rokov uchovávať kópiu zberaného listu vystaveného pracovníkom zbernej linky spracovateľského (kafilerického) závodu.


V prípade neplnenia uvedených povinnostiach pri zabíjaní HD a ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu bude chovateľovi uložená pokuta v zmysle S 48 zákona 39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov.

MVDr. Bodnár Vladimír 
riaditeľ RVPS Dolný Kubín


Na vedomie:
- Súkromní veterinárni lekári RKVL Dolný Kubín
- ZMO Dolnej Oravy, Ing. Ivan Budiak, Dolný Kubín
- ZMO Hornej Oravy, Ing. Ján Bánovčan, Zábiedovo
- ZO regiónu Biela Orava, Bc. František Poleta, Novoť


 

Foto obce a obecných podujatí

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka